Privacyverklaring

forever lit records

Dit is de privacyverklaring van Foreverlit BV, gevestigd te Almere, https://foreverlitrecords.com/. Foreverlit BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw privacy is voor Foreverlit BV van groot belang. Foreverlit BV houdt zich dan ook aan de relevante wet- en regelgeving inzake privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat Foreverlit BV:

 • Haar doelen duidelijk vastlegt voordat Foreverlit BV jouw persoonsgegevens verwerkt, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaat en enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor haar doeleinden.
 • Expliciet beveiligingsmaatregelen treft om jouw persoonsgegevens te beschermen. Foreverlit BV legt deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor haar verwerken.
 • Jouw rechten respecteert, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw door Foreverlit BV verwerkte persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Foreverlit BV: info@foreverlitrecords.com

 

Persoonsgegevens die Foreverlit BV verwerkt

Foreverlit BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die Foreverlit BV verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je in te schrijven (o.a. via de ‘music drop’) via onze website, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Video’s en soundtracks (Audiobestanden)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven

Foreverlit BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Foreverlit BV raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Foreverlit BV zonder die toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@foreverlitrecords.com dan verwijdert Foreverlit BV deze persoonsgegevens.

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Foreverlit BV verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de afhandeling van jouw inschrijving bij Foreverlit BV
 • de afhandeling van jouw betaling voor Foreverlit BV
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • de verzamelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden om je uit te nodigen voor colleges en live events van Foreverlit BV
 • je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Foreverlit BV

 

Grondslag van de verwerking

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van Foreverlit BV is dat, afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens, op basis van overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je niet deel kan nemen aan Foreverlit BV of niet alle functionaliteiten van de website kan ervaren.

Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen Foreverlit BV en een contractant; en het verwerken van persoonsgegevens in verband met een machtiging voor het innen van de betaling.

Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om bepaalde onderzoeken te kunnen uitvoeren en de kwaliteit van Foreverlit BV te waarborgen. Op grond van deze belangen verwerken wij jouw persoonsgegevens, tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt. Daarom voeren wij bijvoorbeeld soms klanttevredenheidonderzoeken uit en houden wij jouw gebruik van de website bij.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken.

 

Automatische besluitvorming

Foreverlit BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foreverlit BV) tussen zit. Jouw persoonsgegevens zijn alleen door de medewerkers van Foreverlit BV zichtbaar; Foreverlit BV heeft die nodig om je op de juiste wijze te laten deelnemen aan het uploadprogramma van Foreverlit BV en voor de administratieve afhandeling ervan.

 

Hoe lang bewaart Foreverlit BV jouw persoonsgegevens

Foreverlit BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Foreverlit BV hanteert een bewaartermijn die afhankelijk is van hoe lang je actief in ons bestand staat. Wil je niet meer actief in ons bestand staan, dan ben je te allen tijde gerechtigd om dit te stoppen en wij zullen je persoonsgegevens dan verwijderen uit ons bestand. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@foreverlitrecords.com onder vermelding ‘uitschrijven’.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Foreverlit BV zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Foreverlit BV, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Foreverlit BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foreverlit BV en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@foreverlitrecords.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foreverlit BV neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@foreverlitrecords.com.

 

Vragen of klachten

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons dat laten weten via info@foreverlitrecords.com. Wij helpen je graag.

Wanneer je het niet eens bent met de vraag- of klachtenbehandeling door Foreverlit BV, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.